Nasr Suresi okunuşu

Kur’an-ı Kerim’in yüz onuncu suresi olan Nasr suresi, Medine devrinde nazil olmuştur. İniş sırasına göre 114. suredir ve tamamı 3 ayetten oluşur. Nasr, yardım anlamına gelmektedir. Nasr suresi Kur ’an-ı Kerim ’in en kısa surelerinden birisidir ve zammı sure olarak namazlarda okunur. Birçok dini kaynakta, Nasr suresi duası faziletleri, anlamı ve meali ile ilgili manâlı bilgiler yer alır.

AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU VE ANLAMI AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU VE ANLAMI

Nasr suresi okunuşu iyi anlamak mühimdir. Namaz ibadetini yerine getirmek isteyenlerin Nasr suresi okunuşu bilmesi gereklidir. Bu surenin faziletleri, hikmeti, sırları ve faydaları olduğuna inanılır. Ezberlemek ve dinlemek isteyenler için Nasr suresi anlamı (meali), Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşu, fazileti, tefsiri ile dinle seçeneği için haberimizin devamına bakabilirsiniz.

NASR SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

NASR SURESİ DİNLE

NASR SURESİ YAZILIŞI

NASR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI (DİYANET MEALİ)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

NASR SURESİ NUZÜL

Mushaftaki sıralamada yüz onuncu, iniş sırasına göre yüz on dördüncü sûredir. Medine döneminde Tevbe sûresinden daha sonra nâzil olduğu ve tam sûre olarak Kur ’lahza ’ın en son inen sûresi olduğu kabul edilmektedir (Elmalılı, IX, 6234). Sûrenin Vedâ haccı sırasında Mina ’da indiği rivayet edilir (bk. Şevkânî, V, 602).

NASR SURESİ KONUSU

Sûrede Allah ’ın Hz. Peygamber ’e nasip ettiği zafer, fetih ve fetih sonrası insanların grup grup İslâm ’a girmelerinden bahsedilmektedir.

NASR SURESİ FAZİLETİ

Nasr sûresinin fazileti hakkında Enes b. Mâlik ’ten rivayet edilen ve diğer bazı sûreleri de kapsayan hadiste “İzâ câe nasrullah” sûresinin Kur ’lahza ’ın dörtte birine denk olduğu ifade edilmiştir (Müsned, III, 146-147, 221; Tirmizî, “Feżâʾilü ’l-Ḳurʾân”, 7; sıhhatinin değerlendirilmesi için bk. Müsned Arnaût, XIX, 472-473; XXI, 32-33; İbrâhim Ali, s. 381-382). Bu oran Kur ’an muhtevasının tevhid, nübüvvet, dünya ve âhiret ahkâmı şeklinde dört bölümde özetlenmesi ve Nasr sûresinin peygamber gönderme amacını teşkil eden “insanların dine girmesi” olgusunu temsil etmesi şeklinde açıklanmıştır (a.g.e., s. 382). Bir Takım kaynaklarda nakledilen, “İzâ câe nasrullah sûresini okuyan kimseye Mekke ’nin fethedildiği gün Muhammed ’le birlikte yer alan gazilerin sevabı verilir” meâlindeki hadisin (Zemahşerî, IV, 295; Beyzâvî, IV, 460) mevzû olduğu kabul edilmiştir (Muhammed et-Trablusî, II, 729).

NASR SURESİ TEFSİRİ

Müfessirlere kadar “Allah ’ın yardımı”ndan amaç, Mekke putperestlerine veya bütün düşmanlarına karşısında Allah ’ın Hz. Peygamber ’e yardım etmesi ve onu zafere kavuşturmasıdır; mecazen “dinin kemale ermesi, son şeklini alması” anlamında da yorumlanmıştır. “Fetih”cilt maksat ise ilk önce Râzî ’nin “fetihlerin fethi” dediği Mekke ’nin fethi olmak üzere Hz. Peygamber ’e nasip olan tüm fetihlerdir. Fetih mecaz olarak “Hz. Peygamber ’e verilen ilimler, dünya nimetleri, cennet” olarak da yorumlanmıştır (Râzî, (XXXII, 153-155; Şevkânî, V, 602-603).

Sûrede Hz. Peygamber ’in şahsında genellikle müminlere hitap edilerek Allah Teâlâ kendilerine bir nimet ve destek lutfettiğinde O ’na hamd ve şükretmeleri gerektiği ifade edilmektedir. Müminler Mekke döneminde fakir ve güçsüzdü; müşriklerin kendilerine yaptıkları zulme karşılık verecek durumda değillerdi. İnsanlığı kurtuluşa çağıran Hz. Peygamber, çağrısına olumlu yanıt alamadığı için üzülüyor, hatta kendi kavmi tarafından din konularında yalan söylemekle suçlanıyordu (bk. Hûd 11/12; En‘âm 6/33-35). Ama Medine döneminde müminler güçlenerek kendilerine adaletsizlik eden inkârcılara aleyhinde savaşacak duruma geldiler ve fetihler başladı. Bu şart Araplar ’ın İslâm ’a girmesinde büyük faktör oldu. Bilhassa Mekke ’nin fethinden daha sonra Arap kabileleri savaşmaksızın İslâm ’ın hâkimiyetini kabul etmiş ve akın akın İslâm ’a girmişlerdir. 2. âyet bunu ifade etmektedir. 3. âyette ise daha önce müşrikler göre “büyücü, şair, kâhin, mecnûn” gibi yakışıksız sıfatlarla nitelenerek her türlü hakarete mâruz bırakılan Hz. Peygamber ’e, kendisini bu durumdan kurtaran Allah ’a hamd ve şükretmesi emredilmektedir. Mekke ’den hicret ederken Sevr mağarasında gizlendiğinde yanında yalnızca Hz. Ebû Bekir vardı; şimdi ise binlerce sahâbî ile birlikte Mekke ’yi fethetmiş, bu vesileyle tarihin en büyük ve en yapıcı inkılâbını gerçekleştirmişti. İşte bu sebeple müminlerden ulu Allah ’a hamdetmeleri, kendilerine nasip edilen başarı ve fetih nimetlerinin şükrünü yerine getirmeleri istenmektedir.

Hz. Peygamber ’in günahtan korunduğu bilinmektedir (ismet). Buna karşın ona Allah ’tan affetme dilemesi emredildiğine kadar bunun mânası ya ümmeti için, onların adına bağışlama dilemesi veya –günahtan uzakta dursa bile– Allah ’tan bağışlama istemek kullukta kemalin gereği olduğu için “Allah ’ın lutuf ve inâyetine daima muhtaç olduğunu dile getirmesi, her şeye karşın ibadetlerini çok iyi görmeyip bu sebeple O ’ndan affetme dilemesi”dir. Bu sûre indikten daha sonra Hz. Peygamber ’in, “Allahım! Sana hamd eder ve seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Beni bağışla, çünkü sen tövbeleri kabul edensin!” anlamındaki duayı çoğu kez tekrarladığı rivayet edilmektedir (İbn Kesîr, VIII, 532-533; keza bk. Fetih 48/1-3).

Sahabeden bazıları bu âyetlerden Hz. Peygamber ’in görevinin tamamlandığı ve artık vefatının yakın olduğu sonucunu çıkarmışlardır (bk. Buhârî, “Tefsîr”, 110). Bundan nedeniyle sûreye “vedalaşma” anlamında “Tevdî” ismi de verilmiştir. Nitekim bu âyetler indikten daha sonra Hz. Peygamber ’in fakat seksen gün gibi kısa bir süre yaşadığı rivayet edilmektedir (bk. Kurtubî, XX, 233).

NASR SURESİ NE SÜRE VE NEREDE İNMİŞTİR?

NASR SURESİ KAÇ AYET?

NASR SURESİ KAÇINCI SAYFA VE CÜZDE YER ALIYOR?

NASR SURESİ KONUSU NEYİ ANLATIYOR?

Daha önce nâzil olan âyetlerde Allah Teâlâ hidayet ve yargı dinle gönderdiği peygamberine galibiyet vereceğini vaad etmişti (et-Tevbe 9/32-33; es-Saf 61/8-9). Bu sûrede ilâhî yardımın gelip fethin gerçekleştiği ve insanların gruplar halinde Allah ’ın dinine girdiği belirli, Resûlullah ’tan Cenâb-ı Hakk ’ı övgü ifadeleriyle yüceltmesi ve bağışlanma başvurusunda bulunması istenmiştir. Sûrede geçen “ilâhî yardım ve başarı” (nasr, feth) hakkında öbür görüşler ileri sürülmüştür. Hz. Peygamber ve ashabı, vahyin başlangıcından itibaren Hudeybiye Antlaşması ’na değin (6/628) büyük sıkıntılar çekmişti. Yirmi yıla yakında olacak olan bu zaman içinde müslümanlar maddî ve mânevî bakımdan donandıktan daha sonra ilâhî nusret ve galibiyet dönemi gelmiş ve Resûl-i Ekrem ’in vefatından iki üç ay öncesinde başarı kemal noktasına ulaşmıştır. Sûrede bu hususa sinyâl edilerek son peygamberden ebedî âleme geçiş hazırlıklarına başlaması dokundurma edilmiştir. Nitekim bir takım kaynaklarda Resûl-i Ekrem ’in sûreden böyle bir işaret aldığını ifade ettiği kaydedilmektedir (meselâ bk. Müsned, I, 217, 338; Taberî, XV, 434).

Nasr Suresi, üç kayda değer gaybi haberi içermektedir. İslam ’ın büyük zaferi ve nihai galebesi Mekke ’nin fethi, Mekke ve etrafındaki bölge halkının İslam ’a iman getirmesi ve Allah Resulüne (s.a.a) biat etmesi, Allah Resulünün (s.a.a) rihleti, Hamd, tesbih ve istiğfar ile Allah ’a kavuşmaya hazır olma emrinin verilmesi. Yaratana dua etmek, ilahi nimetler karşısında şükür ve hamd ve tövbeleri kabul eden Allah ’tan bağışlanma ve af talep etmek, bu surenin öteki konularından bazılarıdır.

NASR SURESİNE NEDEN BU İSİM VERİLMİŞTİR?

NASR NEDİR, NE ANLAYIŞ GELİR?

NASR SURESİ DİĞER ADLARI NEDİR?

Nasr

Bu sure birincil ayetinde geçen “Nasr” kelimesinden nedeniyle ve ilahi takviye, İslam ’ın nihai zaferi ve Mekke ’nin fethinden laf ettiği için “Nasr Suresi” adını almıştır. “İzâ cae nasrullahi ve ’l Feth” (çeviri: Allah’ın yardımı ve başarı geldiğinde).

İza Cae

Nasr Suresi “İza Cae” sözü ile başladığından dolayı bu adla anılır.

Tevdi

Bu surenin öteki ismi “Tevdi ’” dir. Zira bu sure Allah Resulünün (s.a.a) ömrünün sonlarında ona nazil olmuş ve bundan dolayı hakikatte Allah-u Teâlâ ve Hz. Cebrail ’in Hz. Resulullah (s.a.a) ile vedasıdır.

NASR SURESİ NE SÜRE OKUNMALI?

Nasr suresi, zaman ve mekân ayırt etmeksizin okunabilen sureler arasındadır. Kişi, sıkıntıya, derde veya kedere düştüğü durumlarda Nasr suresine başvurabilir.

İkindi zamanında okunmasının makbul olduğu görüşü, İslam alimleri arasında ifadeye mazhar olmuştur.

Bir kişinin uykusunu bozmayacak bir ses tonuyla okunmasının ölçülü olacağı alimler göre iddia edilmiştir.

Hz. Âişe ’den gelen rivayetlerde Resûlullah ’ın Nasr sûresinin nüzûlünden sonradan namaz sırasında ve diğer zamanlarında Allah ’ı tesbih edip O ’na hamdettiği ve istiğfarda bulunduğu belirtilmektedir.

NASR SURESİ NE İÇİN OKUNUR, NEYE İYİ GELİR?

Nasr suresinde, müminlere elde ettikleri zafer ve gücün, benimsedikleri dinin yerleşip yayılması şeklindeki nimetlere karşılık Allah ’a hamdederek şükürde bulunmaları, mânevî sahada gelişmeleri için Allah ’tan mağfiret dilemeleri yönünde mesaj verilmektedir.

Nasr suresi, başarı ve Yüce Allah’ın yardımına nail elde etmek maksadıyla okunabilir.

Kişi kendini korumak nedeniyle Nasr suresi okuyabilir.

NASR SURESİ ÖLÜLERE OKUNUR MU?

Din âlimlerinin ölülere okunan dualar ve sureler konusunda bambaşka görüşleri bulunmaktadır.

Müşterek görüşe kadar, Nasr suresinin ölülere okunmasında bir sakınca yoktur. Mezarlık ziyaretlerinde dua amaçlı okunabilir.

NASR SURESİ NASIL KOLAY EZBERLENİR?

Kur ’lahza-ı Kerim ’de yer alan tüm surelerin basit ezberlenmesi için bol bol her yerde yapılması gereklidir. Nasr suresi ezberlemek isteyen bir kişi, her ayeti asgari üç defa okumalı ve sesli bir şekilde her tarafta yapması yeterlidir.

NASR SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?

Vakıa suresi, 79. ayette “Arınmış olanlardan başka biri ona el süremez.” biçiminde emredilir. böylece, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur ’an-ı Kerim ’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur ’an-ı Kerim ’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur ’lahza ’a dokunarak Nasr suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Şimşek, İslam fıkhı, IV/157)

Ayrıca, başörtüsü olmadan da Nasr suresi okunabilir; fakat Kur’an’a saygıdan nedeniyle başörtülü almak daha iyidir.

NASR SURESİ ADETLİYKEN OKUNUR MU?

EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER

Yorum yapın

SMM Panel