İhlas Suresi okunuşu

İhlas suresi, İslam dini için siklet taşıyan dualar arasındadır. İhlas suresi, Fatiha ’dan daha sonra beş zaman namazda en fazla okunan suredir. Bundan dolayı, İhlas suresi duası okunuşu iyi anlamak önemlidir. İhlas suresi okunuşu, “Kul hüvellâhü ehad” şeklinde başlar. Mekke döneminde inmiş bir sure olan İhlas suresi, toplamda 4 ayetten oluşur. Tevhid inancını dostça bir şekilde anlattığı için İhlas suresi anlamı müminler için özeldir. İhlas suresi okunuşu ve anlamı iyi anlamak bilmek ağırlık talep eder; çünkü beş süre namaz kılmak isteyenlerin için ezberlemesi gereken bir duadır. Ezberlemek isteyenler için İhlas suresi duası anlamı, Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu, fazileti ve dinle seçeneği hakkında bilgiler derhal altında bulunuyor.

İHLAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

İHLAS SURESİ YAZILIŞI

İHLAS SURESİ DİNLE

İHLAS SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

İHLAS SURESİ NUZÜL

Mushaftaki sıralamada yüz on ikinci, iniş sırasına göre yirmi ikinci sûredir. Nâs sûresinden daha sonra, Necm sûresinden önce Mekke ’de inmiştir. Medine ’de indiğine dair söylenti de vardır. Mekke ’de indiğini söyleyenler Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber ’e gelerek “Bize rabbinin soyunu anlat” dediklerini, bunun üzerine bu sûrenin indiğini belirten rivayetleri delil getirirler (Müsned, V, 133-134). Medine ’de indiğini söyleyenler ise yahudilerle hıristiyanların Hz. Peygamber ’e yönelttikleri Allah hakkındaki sorulara bir cevap elde etmek üzere Cebrâil ’in Hz. Peygamber ’e gelip “Kul hüvellahü ehad” sûresini okuduğunu gösteren rivayetleri delil göstermişlerdir (Taberî, XXX, 221-222; Râzî, XXXII, 175). Ama sûrenin üslûp ve içeriği Mekke döneminde indiği izlenimini vermektedir.

İHLAS SURESİ KONUSU

Sûrede Allah Teâlâ ’nın bazı sıfatları kısa ve öz bir şekilde açıklama edilip tevhit inancının önemine dikkat çekilmiştir.

İHLAS SURESİ FAZİLETİ

Hz. Peygamber bu sûrenin önemi ve fazileti hakkında söyle buyurmuştur: “Varlığım elinde olan Allah ’a yemin ederim fakat bu sûre Kur ’an ’ın üçte birine denktir” (Buhârî, “Tevhîd”, 1). Yine Hz. Peygamber, sevdiği için bu sûreyi her namazda okuyan bir sahâbîye, “Onu sevmen seni cennete götürür” müjdesini vermiştir (Tirmizî, “Fezâilü ’l-Kur ’ân”, 11, “Tefsîr”, 93; öteki hadisler için bk. İbn Kesîr, VIII, 539-546).

İHLAS SURESİ TEFSİRİ (KUR ’LAHZA YOLU)

İhlâs sûresinin, İslâm ’ın esası olan tevhid (Allah ’ın birliği) ilkesini özlü bir şekilde ifade ettiği ve Allah Teâlâ ’yı tanıttığı için ilgili kaynakların hemencecik tamamında geçen bir hadislerinde Hz. Peygamber tarafından Kur ’lahza ’ın üçte birine denk olduğu ifade buyurulmuştur. Sözün akışı ve konunun Allah ’ın nesebini (hangi soydan geldiğini) soran müşriklere verilen cevapla ilgili olması (meselâ bk. Şevkânî, V, 611) dikkate alındığında 1. âyetteki “O” diye çevirdiğimiz “hüve” zamirinin Allah ’a ait olduğu açık açık kavranabilir. Allah ismi, varlığı ezelî, ebedî, zarurî ve kendinden olup her şeyi yaratan, her şeyin mâliki ve mukadderatının hâkimi, her şeyi haberdar olan ve her şeye kadir olan… Yüce Mevlâ ’nın öz (has) ismidir (bk. Bakara 2/255).

Müfessirler bu sûrede ağırlıklı olarak Allah ’ın birliğini ifade eden ahad terimi ile var oluş bakımından kimseye yoksul olmadığını anlatan “samed” terimi üstünde durmuşlardır. “Tektir” diye çevirdiğimiz “ahad” kelimesi, “birlik” anlamına gelen vahd veya vahdet kökünden türetilmiş bir isimdir (Ebû Hayyân, VIII, 528); sıfat olarak Allah ’a nisbet edildiğinde O ’nun birliğini, tekliğini ve eşsizliğini açıklama eder; bu sûrede doğrudan doğruya, Beled sûresinde (90/ 5, 7) dolambaçlı olarak Allah ’a nisbet edilmiştir; bu anlamıyla tenzihî ya da selbî (Allah ’ın ne olmadığını belirten) sıfatları da içerir. Nitekim devamındaki âyetler de bu mânadaki birliği vurgular. Bu sebeple “ahad” sıfatının bir takım istisnalar dışarıya Allah ’tan başkasına nisbet edilemeyeceği düşünülmüştür. Aynı kökten gelen vâhid ise “bölünmesi ve sayısının artması mümkün olmayan bir, tek, yegâne varlık” anlamında Allah ’ın sıfatı olmakla birlikte Allah ’tan başka varlıkların sayısal anlamda birliğini tarif etmek için de kullanılmaktadır. Türkçe ’de de “bir” (vâhid) ile “tek” (ahad) aralarında ayrım vardır. Bir, çoğunlukla “benzer türden çoğu varlığın biri” anlamında da kullanılır. “Tek” ise “türdeşi olmayan, zâtında ve sıfatlarında eşi sözde olmayan tek varlık” mânasına gelir. İşte Allah, bu anlamda birdir, tektir. Ahad ile vâhid sıfatları arasındaki öteki farklar ise şöyle açıklanmıştır: Ahad, Allah ’ın zâtı bakımından, vâhid ise sıfatları bakımından bir olduğunu gösterir. Ahad ile vâhidin herkes “ezeliyet ve sonsuzluk” mânalarını da ihtiva etmekle birlikte, bazı âlimler ahadı “ezeliyet”, vâhidi de “ölümsüzlük” mânasına devir etmişlerdir. Allah ’ın sıfatı olarak her ikisi de hadislerde geçmektedir (bk. Buhârî, “Tefsîr”, 112; İbn Mâce, “Duâ”, 10; Nesâî, “Cenâiz”, 117; Müsned, IV, 103; geniş veri için bk. Bekir Topaloğlu, “Ahad”, DİA, I, 483; Belirlenmiş Işık, “İhlâs Sûresi”, DİA, XXI, 537).

İHLAS SURESİ NE ZAMAN İNMİŞTİR?

İHLAS SURESİ KAÇ AYET?

İHLAS SURESİ KAÇINCI SAYFA VE CÜZDE YER ALIYOR?

İHLAS SURESİ NEYİ ANLATIYOR?

İhlâs sûresinin muhtevasıyla ilgili olarak müfessirlerin üstünde durdukları en kayda değer konu, ilk iki âyette bulunan “ahad” ve “samed” kelimelerinin kasıt ve içerikleridir. Ahad sıfatı Allah ’a nisbet edildiğinde O ’nun birliğini, tekliğini ve eşsizliğini açıklama eder; bu anlamıyla tenzihî ya da selbî sıfatları da içerir. Bu sebeple ahad sıfatının bir takım istisnalar haricen Allah ’tan başkasına nisbet edilemeyeceği düşünülür. Aynı kökten gelen “vâhid” ise Kur ’ân-ı Kerîm ’de ve hadislerde Allah ’ın sıfatı olarak geçmekle birlikte Allah ’tan diğer varlıkların sayısal anlamda birliğini tanımlamak için de kullanılmaktadır. Sûrenin ilk âyetinde Allah lafzıyla bütün sübûtî sıfatlara, ahad lafzıyla da selbî sıfatlara sinyâl edildiği anlaşılmaktadır.

Sûrenin iki ispat cümlesiyle iki nefiy cümlesinden meydana gelmesi, Allah ’ın sübûtî sıfatlarıyla selbî sıfatları arasında bir dengenin kurulması gerektiğine muhabere eder. Zira sübûtî sıfatlarda fazla gidip Allah ’ı yalnızca teşbih ve temsilcilik yoluyla tanımaya niyetlenmek sonuçta insanları teşbih ve tecsîme, hatta çok tanrıcılığa götürebildiği gibi selbî sıfatlarla tanımlamada aşırılığa kaçıp O ’nu yalnızca tenzih aracılığıyla tanıtmanın da insanları tamamen inkar ve inkâra götürme tehlikesi taşıdığı görülmüştür. Böylece sûre, bir yandan İslâm ’daki tanrı tasavvurunu açık bir biçimde açıklama ederken öte taraftan dolaylı olarak öteki dinlerdeki tanrı tasavvurlarının yanlışlığını ortaya koymaktadır.

Kur ’ân-ı Kerîm ’in bir din kitabı olduğu ve onun âyetlerinin Allah ’ı içten tanıtmayı ve O ’na karşısında kulluk görevlerini bildirmeyi hedeflediği dikkate alınınca İhlâs sûresinin bütün sûrelerle ilişkisinin bulunduğu görülür. Meselâ Fâtiha sûresindeki, “Biz fakat sana ibadet eder ve fakat senden destek dileriz” meâlindeki âyetle Allah ’ın samed ismi arasında böyle bir ilişkinin varlığı uyarı çekmektedir. İhlâs ’tan sonra gelen Felak ve Nâs sûrelerinde ise halk müziği, “samediyyet” diye açıklama edilen Allah ’ın büyük lutufkârlığından ve koruyuculuğundan istifade etmeye çağrılmaktadır.

12 BİN İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ

İhlas suresinin 12.000 kez okunmasının böylece fazla fazileti olacağı din âlimleri kadar söylenmiştir. İhlas suresi bir gün içerisinde,

Her kim, ömrünün sona kadar her gün 12.000 kere İhlas suresini okursa Allah onu bağışlar ve mezarda bedeninin çürümesine izin vermez.

İHLAS SURESİ NASIL BAŞLAR?

İhlas suresi, ilk ayeti olan “Kul hüvellâhü ehad” ile başlar.

İHLAS SURESİ DİĞER İSİMLERİ NEDİR?

İhlas suresi ismi çok (Kesiru ’l-İsm) olan surelerden biridir ve bu sure için takriben 14 ad zikredilmiştir. Onlardan en önemlileri şunlardan ibarettir:

İHLAS SURESİNE NIÇIN BU İSİM VERİLMİŞTİR?

İHLAS NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

İHLAS SURESİ NAMAZDA NEREDE OKUNUR?

İhlas suresi, namazda okunan 10 sureden biridir. bu nedenle, tüm namazlarda okunabildiği gibi adi zamanda da okunması nasihat edilir. Okunması için herhangi özel bir zaman veya mekân sınırlaması yoktur.

İhlas suresi bütün namazlarda kıyamda iken (ayakta) Fatiha suresinden sonradan zammı sure olarak okunabilir.

İHLAS SURESİ NE İÇİN OKUNUR, NEYE İYİ GELİR?

İhlas suresini gün içerisinde okumanın faydaları ve yararları olduğuna inanılır. Sıkıntılarından arınmak isteyenler İhlas suresini okuyabilir. Eve girdikten ve besmele çektikten sonra İhlas suresi okunabilir. Bu Vesile Ile hanede bolluk ve bolluk artar. Bunun yanı sıra, tevhid inancını takviye etmek isteyen müminlerin çoğu kez İhlas suresi okuması öğüt edilir.

İHLAS SURESİ ÖLÜLERE OKUNUR MU?

İslam âlimlerinin ölülere okunan dualar ve sureler konusunda öbür görüşleri vardır. Buna karşın, İhlas suresinin ölülere okunmasında bir sakınca yoktur. Kabristan ziyaretlerinde okunabilir.

İHLAS SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?

Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” biçiminde emredilir. bu nedenle, cünüp olan veya abdestsiz birisinin Kur ’an-ı Kerim ’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur ’lahza-ı Kerim ’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; fakat abdestsiz olan birisi Kur ’an ’a dokunarak İhlas suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAN, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

Keza, başörtüsü olmadan da İhlas suresi okunabilir; ancak Kur’lahza’a saygıdan nedeniyle başörtülü elde etmek daha iyidir.

İHLAS SURESİ ADETLİYKEN OKUNUR MU?

EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER

SMM Panel PDF Kitap indir